Zgodnie z misją ESWIP, naszą pasją jest rozwój społeczny, co znajduje swoje odbicie w kluczowych obszarach działania stowarzyszenia. Działania te zostały podzielone na osiem obszarów programowych i kilkanaście priorytetów, a każdy z tych obszarów ma swojego lidera odpowiedzialnego za jego realizację.

Obszary programowe

 • EKONOMIA SPOŁECZNA
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
 • SILNE ORGANIZACJE OBYWATELSKIE
 • AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
 • AKTYWNE SPOŁECZNOŚCI
 • WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
 • BADANIA I INNOWACJE SPOŁECZNE
 • EKONOMIA SPOŁECZNA

  Jako akredytowany ośrodek wspierania ekonomii społecznej wspieramy przedsiębiorstwa społeczne i pobudzamy rozwój społeczności lokalnych. Animujemy, rozwijamy przedsiębiorstwa społeczne, które produkują towary i świadczą usługi na otwartym rynku, podnosząc tym samym swoją innowacyjność.
  W ramach tego obszaru programowego prowadzimy Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (OWIES), którego działania skierowane są do pięciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: elbląskiego, braniewskiego, ostródzkiego, iławskiego i miasta Elbląg. W ramach wspomnianego OWIES funkcjonują trzy Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej: w Elblągu, Braniewie oraz Iławie. Jesteśmy także partnerem projektu pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, który swoim wsparciem obejmuje powiaty: ełcki, piski, giżycki, gołdapski, węgorzewski oraz olecki. Dodatkowo, w ramach tego obszaru, prowadzimy Elbląskie Centrum Integracji Społecznej, którego celem jest wsparcie w podjęciu zatrudnienia.
  Ponadto priorytetem naszej aktywności jest, aby ekonomia społeczna stała się bardziej rozpoznawalna w środowiskach lokalnych. W ramach Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu pomogliśmy utworzyć ponad 200 podmiotów ekonomii społecznej i ponad 500 miejsc pracy.

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

  Stowarzyszenie, w partnerstwie ze spółką AD REM, wpiera rozwój przedsiębiorczości w woj. warmińsko-mazurskim, zwłaszcza w subregionie elbląskim. Działania te polegają na prowadzeniu inkubatora przedsiębiorczości w Elblągu, świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych oraz kursów zawodowych dla pracowników przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych. Stowarzyszenie buduje współpracę przedsiębiorców z partnerami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi, poprzez prowadzenie spotkań B2B, doradztwo, organizację wyjazdów studyjnych oraz wizyt lokalnych. Przedsiębiorczość to także szeroka współpraca międzynarodowa, dająca stronom szansę na wypracowanie nowych, często innowacyjnych rozwiązań. To także dzielenie się doświadczeniami i wymiana dobrych praktyk.

  Wspieramy rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zwiększając tym samym liczbę przedsiębiorstw wspierających działania społeczne. Przykładami tych działań są: nawiązywanie współpracy z firmami i angażowanie je we wsparcie organizacji, upowszechnianie tematyki CSR w regionie, czy rozwój wolontariatu pracowniczego.

 • GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

  Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak to jest możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być, jak najbardziej zminimalizowane.
  W myśl tej idei świadczona jest przez ESWIP edukacja ekologiczna zwiększająca świadomość i kształtująca postawy proekologiczne wśród mieszkańców. Przeprowadzamy kampanie społeczne dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, organizujemy warsztaty z zakresu: segregacji, recyklingu, nadawania drugiego życia rzeczom używanym, odnawiania mebli, napraw sprzętu. Organizujemy akcje tematyczne np. wymiennik ubrań lub zabawek dziecięcych, czy też działania proekologiczne, np. sprzątanie dzielnicy. Działamy intensywnie w zakresie nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zajmującymi się GOZ w kontekście ekonomii społecznej.
  W Domu pod Cisem prowadzimy Sklep Społeczny, w ramach którego promujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez różnego rodzaju spotkania, wizyty studyjne i konferencje. W Sklepie Społecznym, który pełni rolę centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów, znajdują się dwie strefy, w których sprzedawane są rzeczy używane, poddawane renowacji – Strefa Charytatywna i Strefa Rzeczy Używanych. Dochody ze sklepu społecznego są przekazywane na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej, działalność społeczną i charytatywną stowarzyszenia.

   

 • SILNE ORGANIZACJE OBYWATELSKIE

  Rozwój lokalny to wieloaspektowy proces zmiany społecznej, w którym ważną rolę powinny odgrywać organizacje pozarządowe. Jednak ich potencjał jest często niewystarczający, zwłaszcza w kontekście wyzwalania energii i aktywności mieszkańców. Wymaga to tworzenia przestrzeni do działań, współpracy z partnerami oraz systemowego i trwałego podejścia w podejmowanych przez nie inicjatywach.
  Aby wspierać organizacje i grupy nieformalne w rozwoju, prowadzimy Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (OWIES), który oferuje usługi informacyjne, animacyjne, szkoleniowe i doradcze. Wspieramy funkcjonowanie Rad Organizacji Pozarządowych oraz Rad Działalności Pożytku Publicznego. Działania te wzmacniają reprezentacje sektora pozarządowego, aby stały się profesjonalnym i aktywnym partnerem dla administracji publicznej.
  Wydajemy pismo „Pozarządowiec”, a także prowadzimy kanał Stowarzyszenia na YouTube oraz jesteśmy dla Was na stronach internetowych: www.eswip.pl oraz www.owies.eswip.pl.

 • AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

  W ramach aktywizacji społeczno-zawodowej stowarzyszenie wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS). Naszym autorskim modelem jest połączenie CISu z centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów.
  Ponadto rozwijamy nowe i innowacyjne narzędzia aktywizacji zawodowej. Aktywnie rozwijamy również długofalowe sieci współpracy z wieloma podmiotami. Jednocześnie zwiększamy intensywności działań informacyjno-promocyjnych, między innymi organizując festyny rodzinne, pikniki czy targi tematyczne, służące aktywizacji społecznej.

 • AKTYWNE SPOŁECZNOŚCI

  Dzięki temu obszarowi wspieramy społeczeństwo w dążeniu do zmian i rozwoju w zakresie swojej aktywności oraz zdolności do samoorganizacji. Ważne jest, by ludziom w danym miejscu poprawiła się jakość życia. Zmiany te zależą od wielu czynników. Dlatego skupiamy się na kluczowym elemencie, czyli wzroście umiejętności w edukacji (innowacyjne metody pracy, nauczania i prowadzenia procesu edukacji). Wzmacnianie postaw obywatelskich, zwiększenie zaangażowania mieszkańców regionu w działalność społeczną, to kolejny krok w kierunku rozwoju aktywnej społeczności.
  Z uwagi na zbyt mały poziom aktywności społecznej, utworzyliśmy lokalne źródło finansowania inicjatyw społecznych i charytatywnych, tzw. Fundusz Grantowy. To swoisty impuls do działań społecznych. Wierzymy, że siłą wspólnoty lokalnej jest aktywność jej członków, także w wymiarze społecznym i obywatelskim. Za istotne uważamy powołanie do życia Domu Sąsiedzkiego pod Cisem, który działa w ramach Domu pod Cisem i powstał w celu wspierania działań społecznych oraz aktywizacji ludzi.

 • WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

  Warto podkreślić, że ESWIP współpracuje z ponad 30 partnerami zagranicznymi, przede wszystkim z państw europejskich. Są to organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje z takich krajów jak m.in. Włochy, Francja, Niemcy, Szwecja, Cypr, Hiszpania, Belgia, Malta, Grecja, Ukraina, Portugalia. Dzięki naszym partnerom ponadnarodowym poznajemy dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania społeczne, które wykorzystujemy w swojej codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności.
  W wyniku współpracy zagranicznej, w ramach realizowanych projektów opracowaliśmy różne modele i narzędzia pracy np. model sklepu społecznego, hostelu w Domu pod Cisem w Elblągu, model partycypacyjnej pracy z młodzieżą, na rzecz osób starszych czy rozwoju turystycznego regionu w oparciu o ekonomię społeczną. Sami również dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami za granicą.

 • BADANIA I INNOWACJE SPOŁECZNE

  To obszar działań badawczych, ewaluacyjnych, analitycznych oraz wykorzystanie ich wyników dla wdrażania działań budujących kapitał społeczny oraz postawy obywatelskie zarówno po stronie decydentów w sprawach publicznych, jak i społeczeństwa. W ramach Obserwatorium realizowany był projekt "Elbląg konsultuje", ukierunkowany na wzrost efektywności procesów konsultacji społecznych w Elblągu, a także wybrane zadania w ramach innych projektów - np. badanie perspektywy rozwoju partycypacji publicznej w Elblągu, wdrożenie innowacyjnych metod z użyciem metody spacerów badawczych czy wypracowanie standardów tworzenia dokumentów strategicznych.
  Czynniki rozwoju sektora obywatelskiego bezpośrednio są filarem rozwoju ekonomii społecznej (np. nie można mówić o rozwoju przedsiębiorstw społecznych w oderwaniu od sektora pozarządowego, który w dużej mierze owe przedsiębiorstwa tworzy… itd.). Wieloczynnikowe, złożone obie definicje pozostają wzajemnie skorelowane. Należy pamiętać więc o konieczności komplementarnego i spójnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego traktując obszar ekonomii społecznej jako jedno z wielu jego zagadnień.