Granty dla inicjatyw młodzieżowych

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza w ramach Funduszu Grantowego i projektu „Warmińsko-Mazurski Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych", realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Braniewski Instytut Rozwoju, nabór wniosków o przyznanie małych grantów na realizację projektów służących aktywizacji osób w wieku 15-29 lat w organizacjach młodzieżowych.

Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Niniejsze ogłoszenie obejmuje obie ścieżki tematyczne przewidziane w projekcie tj.:

 • ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych;
 • ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich.

Kto może składać wnioski:

Adresatami konkursu są osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące w województwie warmińsko-mazurskim, które stworzą młodzieżową grupę nieformalną składającą się co najmniej z 3 osób należących do tej samej organizacji młodzieżowej.

W zależności od ścieżki konkursowej, adresatami konkursu są członkinie i członkowie:

Ścieżka 1

młodzieżowej rady gminy/miasta/powiatu lub sejmiku z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
(w przypadku braku w danej gminie lub powiecie młodzieżowej rady dopuszcza się, aby grupę nieformalną utworzyły osoby chcące wspólnie podjąć działania mające na celu utworzenie nowej młodzieżowej rady);
Ścieżka 2 - samorządu uczniowskiego szkoły ponadpodstawowej,
- samorządu studenckiego,
- samorządu doktorantów,
- uczelnianej organizacji studenckiej lub organizacji doktorantów, które działają przy szkołach i uczelniach wyższych w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Każda młodzieżowa grupa nieformalna powinna posiadać swojego Patrona, który w jej imieniu będzie ubiegał się o grant w ramach konkursu (złoży wniosek o grant).

Patronami mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 • ich statuty zawierają postanowienia wskazujące, iż prowadzą działania skierowane do młodzieży lub też mogą udokumentować prowadzenie takiej działalności w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu grantowego;
 • mają siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim.

Wartość grantu, o jaki można wnioskować:

W ramach obu ścieżek tematycznych określono następujące maksymalne wysokości grantów, o jakie wnioskodawcy mogą się ubiegać w ramach konkursu:

 • 10.000 zł - jeżeli wniosek przewiduje wdrożenie lokalnych rozwiązań w zakresie wolontariatu oraz objęcie członków organizacji młodzieżowej i ich opiekunów programami podnoszenia kompetencji;
 • 7.500 zł - jeżeli wniosek przewiduje jedno z dwóch działań: 1) wdrożenie lokalnych rozwiązań w zakresie wolontariatu albo 2) objęcie członków organizacji młodzieżowej i ich opiekunów programami podnoszenia kompetencji;
 • 5.000 zł - jeżeli wniosek przewiduje wyłącznie inne działania niż wskazane wyżej.

Minimalna wartość grantu, o jaką można się ubiegać w konkursie, to 3.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na granty oraz planowana liczba wniosków do dofinansowania w ramach konkursu wynosi:

 • ścieżka 1: alokacja 33.450 zł, co najmniej 3 projekty;
 • ścieżka 2: 132.666,00 zł, co najmniej 9 projektów.

Na co można przeznaczyć grant:

Założenia projektu powinny wpisywać się w cel główny Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 jakim jest „zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne”.

Z małego grantu można sfinansować wszelkie koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, w szczególności:

 • zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych niezbędnych do przeprowadzenia działań np. zajęć, warsztatów, konkursów itp.;
 • wynagrodzenia specjalistów, trenerów, instruktorów itp.;
 • wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu;
 • koszty druku oraz promocji;
 • zakup elementów wyposażenia i sprzętu – tylko wtedy, gdy jest to merytorycznie uzasadnione;
 • koszty podróży krajowych;
 • koszt dojazdu grupy młodzieżowej na Warmińsko-Mazurskie Forum Inicjatyw Młodzieżowych;
 • koszty zarządzania projektem (maks. 25% kwoty grantu może być przeznaczone na koszty administracyjne, np. koordynację, obsługę księgową, materiały biurowe, opłaty pocztowe).

Projekt zgłoszony do konkursu grantowego powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia wyników konkursu, a zakończyć najpóźniej 20 listopada 2024 r. Środki z grantu można wykorzystywać od dnia rozpoczęcia projektu do 7 dni po jego zakończeniu.

Termin i sposób złożenia wniosku:

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić na komputerze. Gotowy wniosek należy wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać na adres e-mail wmfim@eswip.pl w terminie 13-31 maja 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć deklaracje udziału w projekcie “Warmińsko-Mazurski Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych”, oddzielnie wypełnione i podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w skład młodzieżowej grupy nieformalnej.
Deklaracja osoby pełnoletniej - pobierz.
Deklaracja osoby niepełnoletniej - pobierz

Zalecamy zabezpieczenie plików hasłem.

Procedura oceny wniosków:

Zgodnie z Regulaminami konkursów grantowych dla ścieżki 1. i 2., ocena wniosków jest dwuetapowa. Pierwszy etap to ocena formalna polegająca na weryfikacji kryteriów zerojedynkowych (spełnia - nie spełnia). Drugi etap to ocena merytoryczna wniosków prowadzona przez Komisję Konkursową na podstawie kryteriów jakościowych.

Każdy wniosek oceniony merytorycznie może otrzymać maksymalnie 50 punktów oraz 10 punktów premii za spełnienie dodatkowych warunków:

 • wdrożenie lokalnych rozwiązań w zakresie wolontariatu;
 • objęcie członków organizacji młodzieżowej i ich opiekunów programami podnoszenia kompetencji.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać wnioski, które uzyskają co najmniej 60% w ramach kryteriów jakościowych. O ostatecznym przyznaniu grantu zadecyduje miejsce wniosku na liście rankingowej.

Planowane terminy poszczególnych etapów oceny wniosków:

 • 3-7 czerwca - ocena formalna
 • 10-25 czerwca - ocena merytoryczna
 • do 28 czerwca - publikacja listy rankingowej

Dodatkowe informacje:

Pod koniec października lub na początku listopada br. odbędzie się Warmińsko-Mazurskie Forum Inicjatyw Młodzieżowych. Jednym z jego elementów będą prezentacje projektów, które otrzymały dofinansowanie, wykonane przez młodzież z grup nieformalnych lub inne osoby zaangażowane w realizację. We wniosku należy przewidzieć udział przedstawicieli w Forum (3 osoby plus opiekun). Patron ze środków grantu może sfinansować koszt dojazdu ww. osób na to wydarzenie.

Regulamin konkursu grantowego, wzór wniosku o grant i inne załączniki oraz materiały pomocnicze można pobrać ze strony:

Operator konkursu grantowego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, przesunięcia terminu składania ofert, wydłużenia terminu oceny i rozstrzygnięcia konkursu oraz do jego unieważnienia.

Kontakt w sprawie konkursu:
Biuro Stowarzyszenia ESWIP w Olsztynie, ul. Parkowa 1 pok. 7, tel. 89 523 73 45
Osoby do kontaktu:
Marek Jurzyński - e-mail: m.jurzynski@eswip.pl
Alicja Dobrosielska - e-mail: a.dobrosielska@eswip.pl

 

Granty dla inicjatyw młodzieżowych

Pliki do pobrania