Zgodnie z misją ESWIP, naszą pasją jest rozwój społeczny, co znajduje swoje odbicie w kluczowych obszarach działania stowarzyszenia. Działania te zostały podzielone na osiem obszarów programowych i kilkanaście priorytetów, a każdy z tych obszarów ma swojego lidera odpowiedzialnego za jego realizację.

Obszary programowe

 • EKONOMIA SPOŁECZNA
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
 • SILNE ORGANIZACJE OBYWATELSKIE
 • AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
 • AKTYWNE SPOŁECZNOŚCI
 • WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
 • BADANIA I INNOWACJE SPOŁECZNE
 • EKONOMIA SPOŁECZNA

  Jako akredytowany ośrodek wspierania ekonomii społecznej wspieramy przedsiębiorstwa społeczne i pobudzamy rozwój społeczności lokalnych. W ramach tego obszaru programowego prowadzimy Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (OWIES), którego działania skierowane są do mieszkańców pięciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: elbląskiego, braniewskiego, ostródzkiego, iławskiego i miasta Elbląg. W ramach OWIES prowadzimy Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu oraz Iławie. Jesteśmy także partnerem w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, który swoim wsparciem obejmuje powiaty: ełcki, piski, giżycki, gołdapski, węgorzewski oraz olecki. Prowadzimy także Elbląskie Centrum Integracji Społecznej, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa.
  Chcemy, aby ekonomia społeczna stała się bardziej rozpoznawalna w środowiskach lokalnych. W ramach Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu pomogliśmy utworzyć ponad 200 podmiotów ekonomii społecznej i ponad 500 miejsc pracy.

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

  Stowarzyszenie, w partnerstwie ze spółką AD ReMy, wspiera rozwój przedsiębiorczości w woj. warmińsko-mazurskim, zwłaszcza w subregionie elbląskim. Działania te polegają na prowadzeniu inkubatora przedsiębiorczości w Elblągu, świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych oraz kursów zawodowych dla pracowników przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych. Stowarzyszenie buduje współpracę przedsiębiorców z partnerami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi, poprzez prowadzenie spotkań B2B, doradztwo, organizację wyjazdów studyjnych oraz wizyt lokalnych.

  Wspieramy rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zwiększając tym samym liczbę przedsiębiorstw wspierających działania społeczne. Przykładami tych działań są: nawiązywanie współpracy z firmami i angażowanie je we wsparcie organizacji, upowszechnianie tematyki CSR w regionie, czy rozwój wolontariatu pracowniczego.

 • GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

  Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak to jest możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.
  W myśl tej idei stowarzyszenie prowadzi edukację ekologiczną zwiększającą świadomość i kształtującą postawy proekologiczne wśród mieszkańców. Przeprowadzamy kampanie społeczne dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, organizujemy warsztaty z zakresu: segregacji, recyklingu, nadawania drugiego życia rzeczom używanym, odnawiania mebli, napraw sprzętu. Organizujemy akcje tematyczne np. wymiennik ubrań lub zabawek dziecięcych, czy też działania proekologiczne, np. sprzątanie dzielnicy. Działamy intensywnie w zakresie nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zajmującymi się GOZ w kontekście ekonomii społecznej.
  W Domu pod Cisem prowadzimy Sklep Społeczny, w ramach którego promujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez różnego rodzaju spotkania, wizyty studyjne i konferencje. W Sklepie Społecznym, który pełni rolę centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów, znajdują się dwie strefy, w których sprzedawane są rzeczy używane, poddawane renowacji – Strefa Charytatywna i Strefa Rzeczy Używanych. Dochody ze sklepu społecznego są przekazywane na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej, działalność społeczną i charytatywną stowarzyszenia.

   

 • SILNE ORGANIZACJE OBYWATELSKIE

  Rozwój lokalny to wieloaspektowy proces zmiany społecznej, w którym ważną rolę powinny odgrywać organizacje pozarządowe. Jednak ich potencjał jest często niewystarczający, zwłaszcza w kontekście wyzwalania energii i aktywności mieszkańców. Wymaga to tworzenia przestrzeni do działań, współpracy z partnerami oraz systemowego i trwałego podejścia w podejmowanych przez nie inicjatywach.
  Aby wspierać organizacje i grupy nieformalne w rozwoju, prowadzimy Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (OWIES), który oferuje usługi informacyjne, animacyjne, szkoleniowe i doradcze. Wspieramy funkcjonowanie Rad Organizacji Pozarządowych oraz Rad Działalności Pożytku Publicznego. Działania te wzmacniają reprezentacje sektora pozarządowego, aby stały się profesjonalnym i aktywnym partnerem dla administracji publicznej.
  Wydajemy pismo „Pozarządowiec”, a także prowadzimy kanał Stowarzyszenia na YouTube oraz jesteśmy dla Was na stronach internetowych: www.pozarzadowiec.eswip.pl, www.eswip.pl oraz www.owies.eswip.pl.

 • AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

  W ramach aktywizacji społeczno-zawodowej stowarzyszenie wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS). Naszym autorskim modelem jest połączenie CISu z centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów - sklepem społecznym prowadzonym w ramach Domu pod Cisem.
  Ponadto rozwijamy innowacyjne narzędzia aktywizacji zawodowej. Aktywnie rozwijamy również długofalowe sieci współpracy z wieloma podmiotami. Prowadzimy działania informacyjno-promocyjne, między innymi organizując festyny rodzinne, pikniki czy targi tematyczne, służące aktywizacji społecznej.

 • AKTYWNE SPOŁECZNOŚCI

  Dzięki temu obszarowi wspieramy społeczeństwo w dążeniu do zmian i rozwoju w zakresie swojej aktywności oraz zdolności do samoorganizacji. Ważne jest, by ludziom w danym miejscu poprawiła się jakość życia. Zmiany te zależą od wielu czynników. Dlatego skupiamy się na kluczowym elemencie, czyli wzroście umiejętności w edukacji (innowacyjne metody pracy, nauczania i prowadzenia procesu edukacji). Wzmacnianie postaw obywatelskich, zwiększenie zaangażowania mieszkańców regionu w działalność społeczną, to kolejny krok w kierunku rozwoju aktywnej społeczności.
  Z uwagi na zbyt mały poziom aktywności społecznej, utworzyliśmy lokalne źródło finansowania inicjatyw społecznych i charytatywnych, tzw. Fundusz Grantowy. To swoisty impuls do działań społecznych. Wierzymy, że siłą wspólnoty lokalnej jest aktywność jej członków, także w wymiarze społecznym i obywatelskim. Za istotne uważamy powołanie do życia Domu Sąsiedzkiego pod Cisem, który działa w ramach Domu pod Cisem i powstał w celu wspierania działań społecznych oraz aktywizacji ludzi.

 • WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

  Warto podkreślić, że ESWIP współpracuje z ponad 30 partnerami zagranicznymi, przede wszystkim z państw europejskich. Są to organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje z takich krajów jak m.in. Włochy, Francja, Niemcy, Szwecja, Cypr, Hiszpania, Belgia, Malta, Grecja, Ukraina, Portugalia. Dzięki naszym partnerom ponadnarodowym poznajemy dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania społeczne, które wykorzystujemy w swojej codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności.
  W wyniku współpracy zagranicznej, w ramach realizowanych projektów opracowaliśmy różne modele i narzędzia pracy np. model sklepu społecznego, hostelu w Domu pod Cisem w Elblągu, model partycypacyjnej pracy z młodzieżą, na rzecz osób starszych czy rozwoju turystycznego regionu w oparciu o ekonomię społeczną. Sami również dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami za granicą.

 • BADANIA I INNOWACJE SPOŁECZNE

  To obszar działań badawczych, ewaluacyjnych, analitycznych oraz wykorzystanie ich wyników dla wdrażania działań budujących kapitał społeczny oraz postawy obywatelskie zarówno po stronie decydentów w sprawach publicznych, jak i społeczeństwa. W ramach Obserwatorium realizowany był projekt "Elbląg konsultuje", ukierunkowany na wzrost efektywności procesów konsultacji społecznych w Elblągu, a także wybrane zadania w ramach innych projektów - np. badanie perspektywy rozwoju partycypacji publicznej w Elblągu, wdrożenie innowacyjnych metod z użyciem metody spacerów badawczych czy wypracowanie standardów tworzenia dokumentów strategicznych.