STATUT

Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie ESWIP.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104/ oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Elblągu.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskie, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 4

Stowarzyszenie może powoływać jednostki organizacyjne jako wewnętrzne zakłady bez osobowości prawnej.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organi­zacji o tym samym lub podobnym profilu działania, na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II

Cele i środki działania

 § 6

 1. Stowarzyszenie działa w celu:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638);
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203);
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacji;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Zorganizowanie i prowadzenie wewnętrznych zakładów.
 2. Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego oraz informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim m.in. w formach centrów aktywności lokalnej, centrów organizacji pozarządowych, regrantingu, ośrodków wsparcia.
 3. Prowadzenie domów sąsiedzkich, klubów oraz innych form aktywizacji i organizacji aktywności społecznej w lokalnym środowisku.
 4. Prowadzenie i wspieranie form oraz metod lub rozwiązań (w tym działalność doradcza i edukacyjna) w zakresie rozwoju partycypacji publicznej procesów partycypacyjnych, inicjatywy lokalnej, inicjatywy uchwałodawczej itp.
 5. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 6. Organizowanie spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu poszerzenia i pogłębienia współpracy pomiędzy organizacjami.
 7. Diagnoza i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego pod kątem szkoleń, prowadzenie badań, analiz, ekspertyz.
 8. Przedstawianie opinii, stanowisk, udział w konsultacjach, pracach zespołów oraz procesach partycypacyjnych.
 9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych.
 10. Organizowanie forum umożliwiającego zapoznawanie się z najnowszymi tendencjami i rozwiązaniami światowymi w pracy organizacji pozarządowych.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.
 12. Współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 13. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
 14. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej.
 15. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i in.
 16. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 17. Promocja sektora pozarządowego oraz wolontariatu.
 18. Organizowanie i prowadzenie wolontariatu.
 19. Gromadzenie i prowadzenie biblioteki w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.
 20. Opracowywania oraz aktualizacja baz danych.
 21. Prowadzenie centrum integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej.
 22. Administrowanie infrastrukturą dla potrzeb działalności organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich.
 23. Organizacja targów, wystaw, forów itp.
 24. Organizacja konferencji, debat, wykładów, seminariów, wizyt studyjnych i innych form edukacji i debaty.
 25. Prowadzenie portali internetowych informacyjnych oraz pośredniczących w sprzedaży usług i produktów.
 26. Świadczenie usług wsparcia oraz obsługi administracyjnej podmiotów ekonomii społecznej
 27. Obsługa organizacyjna ciał dialogu obywatelskiego.
 28. Działalność wydawnicza oraz medialna

 § 8

 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest jako działalność dodatkowa i nie może być działalnością dominującą Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Nadwyżka przychodów nad kosztami  z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczana jest na realizację celów statutowych w zakresie pożytku publicznego.
 4. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.
 5. Rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej określa niniejszy Statut.

 § 8a

 1. Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zmianami) jest:
 2. Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zmianami) jest:

           9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zmianami) jest:

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 9

Członkowie dzielą się na:
A/ zwyczajnych
B/ wspierających
C/ honorowych

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 13 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 § 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17

Walne Zgromadzenie Członków

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 • Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 • Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 • Nadawanie godności członka honorowego.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 • Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu
 • Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 • § 19
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.


  § 20
 1. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym prezesa i wiceprezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją oraz mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i składają oświadczenie o niekaralności.
 6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale.

 § 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 • Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
 • Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia.
 • Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 • Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 • Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 • Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 • Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 • Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 • Powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych jako zakładów.
 • Koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych.
 • Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zakładów.
 • Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji.
 • Decydowanie o rozpoczęciu oraz zamknięciu działalności gospodarczej.

2. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust. 1 pkt 8 oraz pkt. 9 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, w ter­minie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu – za jego pośred­nictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 • Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 • Reprezentowanie stowarzyszenia w sporach oraz umowach z członkiem Zarządu poprzez wskazanie członka Komisji Rewizyjnej do reprezentacji w tym zakresie.
 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Sto­warzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień do­tyczących kontrolowanych spraw.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

Jednostki Organizacyjne

§ 22a

 1. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są biura, filie, ośrodki lub instytuty itp. działające jako wewnętrzne zakłady Stowarzyszenia.
 2. Zakłady są wyodrębnione w zakresie organizacyjnym oraz funkcjonalnym lub terytorialnym.
 3. Zakłady posiadają strukturę zarządzania oraz regulamin funkcjonowania.
 4. Do powołania zakładu przez Zarząd wymagana jest jego uchwała.
 5. Tworząc zakład, Zarząd okreś1a jego regulamin zwierający określenie siedziby oraz funkcji i struktury organizacyjnej.
 6. Rozwiązanie zakładu następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia
§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

a/ wpływy ze składek członkowskich,

b/ darowizny, spadki, zapisy,

c/ dochody z własnej działalności w szczególności z działalności gospodarczej, sponsoringu,

d/ dochody z majątku stowarzyszenia w tym dochody z praw majątkowych, nieruchomości, aktywów, odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych oraz dochody  z innych instrumentów finansowych,

e/ dochody z ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych i imprez publicznych,

f/wpływów na działalność statutową np. z subwencji, dotacji, grantów i innych form wsparcia ze środków publicznych oraz prywatnych.    

2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24

1. Do składania oświadczeń woli, w tym także do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes i/lub wiceprezes.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: prezesa lub wiceprezesa.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.